موسسه حقوقی صدای حق و حقیقت ایرانیان

موسسه حقوقی صدای حق و حقیقت ایرانیان در سال ۱۳۹۷ جهت آسایش مردم و رسیدگی به پرونده های حقوقی توسط مجرب ترین وکلای کشوری تاسیس شد. از اهداف این موسسه میتوان موارد ذیل را برشمرد: ارائه خدمات حقوقی مشاوره در  مراجع قضائی، اداری، مالی، انتظامی، ثبتی، دادگاه های خانواده، شهرداریها و کمیسیون ماده ۵ و […]